• نمایش به صورت:
 • نوار کناری
 • مرتب سازی بر اساس:
730,000 ریال

دسترسی:در انبار

730,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 950 – 1050 گرم
 • محیط :690-710
 • سایز: 5
 • رنگ: مشکی نارنجی

 

780,000 ریال

دسترسی:در انبار

780,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 2050 – 1950 گرم
 • محیط :710-690
 • سایز: 5
 • رنگ: مشکی سبز فسفری

 

فروخته شده
860,000 ریال

دسترسی:تمام شده

860,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 3100 – 2900 گرم
 • محیط :780-749
 • سایز: 7
 • رنگ: مشکی زرد

 

930,000 ریال

دسترسی:در انبار

930,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 4100 – 3900 گرم
 • محیط :710-690
 • سایز: 5
 • رنگ: مشکی

 

930,000 ریال

دسترسی:در انبار

930,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 4100 – 3900 گرم
 • محیط :780-749
 • سایز: 7
 • رنگ: مشکی قرمز

 

990,000 ریال

دسترسی:در انبار

990,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 5100 – 4900 گرم
 • محیط :710-690
 • سایز: 5
 • رنگ: مشکی

 

990,000 ریال

دسترسی:در انبار

990,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 5100 – 4900 گرم
 • محیط :780-749
 • سایز: 7
 • رنگ: مشکی بنفش

 

1,060,000 ریال

دسترسی:در انبار

1,060,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 6100 – 5900 گرم
 • محیط :710-690
 • سایز: 5
 • رنگ: مشکی

 

1,060,000 ریال

دسترسی:در انبار

1,060,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 6100 – 5900 گرم
 • محیط :780-749
 • سایز: 7
 • رنگ: مشکی آبی

 

1,120,000 ریال

دسترسی:در انبار

1,120,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 7100 – 6900 گرم
 • محیط :749-780
 • سایز: 7
 • رنگ: مشکی نارنجی