المان های قالب

برند گرید - استایل پیشفرض

بتا
Tsma
جورکس
بست وی
فاکس
سیما
ریبوک
یونکس
المان های قالب

برند گرید - همراه با خط حاشیه

بتا
Tsma
جورکس
بست وی
فاکس
سیما
ریبوک
یونکس
المان های قالب

برند گرید - هاور ساده

بتا
Tsma
جورکس
بست وی
فاکس
سیما
ریبوک
یونکس
المان های قالب

برند گرید - هاور چندگانه

بتا
Tsma
جورکس
بست وی
فاکس
سیما
ریبوک
یونکس
المان های قالب

برند ها حالت کاروسل - استایل پیشفرض

المان های قالب

برند کاروسل - دارای خط حاشیه

المان های قالب

برند ها به همراه پس زمینه

بتا
Tsma
جورکس
بست وی
فاکس
سیما
ریبوک
یونکس
المان های قالب

لیست لینک برندها